Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Defnyddio gwasanaethau ysbytai'r GIG yng Nghymru

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Eich hawliau fel claf ysbyty'r GIG yng Nghymru

Gallwch gael gofal gan ysbyty yng Nghymru:

 • os cewch eich cyfeirio gan eich meddyg teulu
 • os byddwch yn mynychu clinig arbennig fel clinig iechyd rhywiol
 • os yw'n argyfwng a'ch bod yn mynd i'r adran damweiniau ac achosion brys.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys pob math o wybodaeth am eich hawliau wrth gael gofal gan un o ysbytai'r GIG. Mae hyn yn cynnwys:

triniaeth ysbyty mewn argyfwng
amseroedd aros
wardiau cymysg ac un rhyw
plant a thriniaeth ysbyty
gadael yr ysbyty.

Mae rhagor o wybodaeth am eich triniaeth o fewn y GIG ar gael gan Adviceguide a'r GIG ei hun

Dod o hyd i wybodaeth am ysbytai yng Nghymru

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am berfformiad ysbytai Cymru ar  wefan mylocalhealthservice.wales.gov.uk.

Mae'r wefan hon yn cynnwys:

 • gwybodaeth am ysbytai, fel cyfraddau marwolaeth, cyfraddau heintiau gofal iechyd a chymarebau nyrsys
 • canlyniadau arolygon boddhad cleifion
 • dolenni i adroddiadau a data perfformiad a gyhoeddwyd yn lleol.

Triniaeth ysbyty mewn argyfwng

Os oes angen sylw meddygol brys arnoch, gallwch fynd yn syth i adran damweiniau ac achosion brys ysbyty. Nid oes gan bob ysbyty adran damweiniau ac achosion brys. Gallwch ddod o hyd i'ch ysbyty agosaf sydd ag adran damweiniau ac achosion brys yn: www.111.wales.nhs.uk.

Os oes angen ambiwlans arnoch i fynd i'r ysbyty mewn argyfwng, ffoniwch 999. Dylai'r ambiwlans gyrraedd o fewn ychydig funudau. Mae'r targed ar gyfer amseroedd cyrraedd ambiwlans yn amrywio, gan ddibynnu a ydych yn byw mewn ardal drefol neu wledig.

Mae'r ysbyty sy'n rhoi'r driniaeth frys i chi yn gyfrifol am dalu cost y driniaeth. Os oes yn rhaid i chi aros yn yr ysbyty fel claf mewnol brys, eich bwrdd iechyd lleol chi sy'n gyfrifol am ysgwyddo'r gost.

Pan nad oes argyfwng

Gallwch gael gofal ysbyty os cewch eich cyfeirio at arbenigwr gan eich meddyg teulu, neu os byddwch yn mynd i glinig arbenigol, er enghraifft clinig iechyd atgenhedlol.

Pan na allech gael triniaeth ysbyty

Os ydych chi'n dreisgar

Efallai y bydd ysbyty'r GIG yn gwrthod rhoi triniaeth i chi os ydych chi'n dreisgar neu'n sarhaus tuag at staff y GIG. Hwyrach y gwrthodir triniaeth i chi ar unwaith, neu efallai y cewch rybudd ar lafar neu ar bapur cyn stopio'r driniaeth.

Gallai ymddygiad treisgar neu ddifrïol gynnwys cam-drin geiriol, bygythiadau, trais, camddefnyddio alcohol neu gyffuriau yn yr ysbyty neu ddinistrio eiddo.

Bydd gan eich Bwrdd Iechyd Lleol bolisi ynghylch pa ymddygiad allai arwain at wrthod triniaeth, a sut dylid rhoi hyn ar waith.

Ni ellir gwrthod triniaeth i chi am fwy na deuddeng mis.

Chewch chi ddim o’ch gwrthod os oes gennych chi broblemau iechyd meddwl difrifol neu os oes gennych chi gyflwr sy'n peryglu bywyd a'ch bod yn dreisgar neu'n cam-drin staff y GIG.

Triniaethau nad ydyn nhw ar gael ar y GIG o bosib

Efallai na fydd pob triniaeth ar gael ar y GIG. Mae hyn oherwydd bod rhai mathau o driniaethau, er enghraifft ffrwythloni in-vitro, yn dibynnu ar flaenoriaethau eich bwrdd iechyd lleol. Efallai y bydd eich bwrdd iechyd lleol wedi penderfynu na allan nhw ddarparu'r driniaeth hon yn eich ardal chi.

Gallai mynediad at driniaethau eraill ddibynnu ar eich anghenion.

Mae rhagor o wybodaeth am driniaeth na ddarperir yn eich ardal chi, a sut mae penderfyniadau fel hyn yn cael eu gwneud, ar gael gan eich Bwrdd Iechyd Lleol.

Os ydych chi'n anhapus am nad oes math penodol o driniaeth ar gael, gallwch gwyno.

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cwyn, darllenwch cwynion y GIG yng Nghymru.

Fodd bynnag, rhaid i ddarparwyr gofal iechyd beidio â gwrthod rhoi triniaeth i chi oherwydd eich hil, rhyw, anabledd, oedran, crefydd neu gredo neu rywioldeb. Gwahaniaethu fyddai hyn.

Rhagor o wybodaeth am wahaniaethu o fewn gwasanaethau iechyd.

Os gwrthodwyd math penodol o driniaeth i chi, efallai y byddwch am gwyno os ydych o'r farn i chi gael eich trin yn annheg, er enghraifft os ydych yn teimlo bod rhywun wedi gwahaniaethu yn eich erbyn. 

Ffioedd ysbytai

Ni chodir tâl am y rhan fwyaf o driniaethau ysbyty i gleifion y GIG sy'n byw yn y DU. Codir tâl i ymwelwyr o dramor, ac eithrio mewn achos o argyfwng.

Fodd bynnag, efallai y codir tâl arnoch am archwiliad a thriniaeth frys os oeddech chi'n rhan o ddamwain ffordd.

Hefyd, efallai y codir tâl arnoch chi am rai gwasanaethau, er enghraifft, gwelyau â mwy o breifatrwydd a bwydlenni amgen, ffonau cleifion a setiau teledu.

I gael rhagor o wybodaeth am daliadau i ymwelwyr tramor, gweler ffioedd y GIG i dramorwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am daliadau i bobl sy'n rhan o ddamwain ffordd, gweler damweiniau traffig.

Cymorth ariannol i gleifion ysbytai

Os ydych chi'n cael budd-daliadau lles penodol, mae'n bosib yr effeithir ar eich budd-daliadau os byddwch yn mynd i'r ysbyty.

Os ydych chi ar incwm isel, efallai y gallwch gael cymorth gyda chostau teithio i'r ysbyty a chost presgripsiynau, gwalltiau gosod a chynalyddion ffabrig.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Cymorth gyda chostau iechyd

Gweld ymgynghorydd

Efallai y bydd eich meddyg teulu yn eich cyfeirio i weld ymgynghorydd arbenigol os yw'n credu bod angen i chi wneud hynny.

Os ydych chi am weld meddyg neu ymgynghorydd penodol, gallwch ofyn am hyn. Fodd bynnag, does gennych chi ddim hawl i weld y sawl y gofynnwch amdano, ac ni all eich meddyg teulu fynnu eich bod yn gweld meddyg neu ymgynghorydd penodol.

Ond mae gennych chi'r hawl i weld meddyg sy'n gallu ymdrin â'ch sefyllfa.

Os oes gennych resymau arbennig dros fod eisiau gweld ymgynghorydd penodol, er enghraifft, os yw eich plentyn yn glaf i’r ymgynghorydd, gallech ofyn am apwyntiad, gan esbonio eich rhesymau am hynny. Os ydych chi'n dal i gael trafferth gweld ymgynghorydd penodol, gallech ysgrifennu at weinyddwr yr ysbyty i ofyn am gymorth.

Os ydych am gael ail farn bydd angen i chi ofyn i'r ymgynghorydd, a all drefnu i chi weld rhywun arall. Os nad yw'r ymgynghorydd yn cytuno, gallech holi'ch meddyg teulu am gymorth.

Rhestrau aros am apwyntiad neu lawdriniaeth

Efallai na fydd modd i chi gael triniaeth ysbyty ar unwaith. Os felly, efallai y bydd yn rhaid i chi fynd ar restr aros.

Mae gan y GIG amseroedd aros hiraf ar gyfer cael triniaeth ysbyty. Os oes angen, efallai y cewch driniaeth mewn ysbyty gwahanol fel nad oes angen aros mwy na'r amser hiraf.

Os ydych chi'n aros i gael eich derbyn i'r ysbyty, dylech gysylltu ag adran apwyntiadau'r ysbyty neu'r ymgynghorydd yn rheolaidd, gan atgoffa'r staff eich bod yn dal i ddisgwyl. Os ydych chi'n barod i fynd i'r ysbyty ar fyr rybudd dylech ddweud hynny, rhag ofn y bydd rhywun arall yn canslo. Dylech hefyd sôn wrth eich meddyg teulu am eich cyflwr, yn enwedig os yw'n gwaethygu.

Hefyd, mae amser aros hwyaf ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol.

Mae pa mor hir y byddwch chi'n gorfod aros yn dibynnu ar ffactorau fel:

 • pa mor ddifrifol yw eich cyflwr
 • pa mor brysur yw'r arbenigwr
 • galwadau eraill ar gyfleusterau'r ysbyty.

Dydy rhestrau aros ddim yn gweithio ar sail y cyntaf i'r felin. Mae eich safle ar y rhestr aros yn dibynnu ar bob math o amgylchiadau gwahanol sy'n gallu newid. Os yw eich cyflwr yn gwaethygu, gallwch ofyn i'ch meddyg teulu argymell bod yr ysbyty'n eich gweld yn gyflym.

I gael rhagor o wybodaeth am amseroedd aros ysbytai Cymru, ewch i wefan y llywodraeth: www.llyw.cymru.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth am restrau aros lleol gan eich Bwrdd Iechyd Lleol. Os ydych wedi bod yn aros yn hirach nag amseroedd targed y GIG, gallwch gwyno.

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cwyn, darllenwch cwynion y GIG yng Nghymru.

Amseroedd aros pan ewch i'r ysbyty

Os ewch i adran damweiniau ac achosion brys, dylech gael eich asesu ar unwaith.

Dylech gael gwely cyn gynted â phosib. Bydd staff yn ceisio sicrhau nad oes rhaid i chi aros mwy na 4 awr rhwng cyrraedd adran damweiniau ac achosion brys a'ch derbyn, cael triniaeth neu eich rhyddhau - ond nid yw hyn yn orfodol. Os ydych chi'n defnyddio adran cleifion allanol dylid rhoi amser apwyntiad i chi. Fel arfer, dylech gael eich gweld o fewn 30 munud i'r amser dan sylw.

Os oes rhaid i chi aros yn hwy na'r amser aros hiraf, efallai y byddwch am gwyno.

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cwyn, darllenwch cwynion y GIG yng Nghymru

Ymweliadau ysbyty

Fel arfer, mae gan ysbytai amseroedd ymweld penodol i deulu a ffrindiau. Weithiau, efallai y bydd eich meddyg yn penderfynu na fyddai ymweliadau o les i'ch iechyd ac yn dweud na allwch gael ymwelwyr.

Fel arfer, dim ond hyn a hyn o bobl sy'n gallu ymweld â chi ar unrhyw un adeg. Mae'r rheolau ynglŷn ag ymweliadau gan blant yr un fath ag ar gyfer ymwelwyr eraill.

Os oes rhywun am ymweld â chi y tu allan i oriau arferol, dylen nhw drafod hyn gyda'r sawl sy'n gofalu am y ward. Os na allan nhw gael caniatâd a'u bod am fynd â'r mater ymhellach, bydd angen iddyn nhw gysylltu â gweinyddwr yr ysbyty.

Parcio yn yr ysbyty

Mae'r rhan fwyaf o ysbytai'r GIG yng Nghymru yn cynnig lle parcio am ddim i gleifion, staff ac ymwelwyr. Fodd bynnag, mae rhai ysbytai sy'n defnyddio cwmnïau preifat i ddarparu llefydd parcio yn dal i godi tâl. Does dim angen talu i barcio yn ysbytai Cymru bellach. Holwch am drefniadau parcio’r ysbyty cyn mynd yno.

Cymorth ariannol i fynd i'r ysbyty

Os cewch rai budd-daliadau lles, efallai y gallwch gael cymorth gan eich cyngor lleol i dalu am ymweliadau. Efallai y gallwch gael cymorth os ydych chi'n cael:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Credyd Pensiwn.

Am fwy o wybodaeth gweler Cymorth ychwanegol os ydych chi ar fudd-daliadau neu os yw eich budd-daliadau wedi dod i ben.

Gofal ysbrydol yn yr ysbyty

Er eich bod yn yr ysbyty, gallwch dderbyn gofal ysbrydol os ydych chi’n dymuno hynny. Mae gofal ysbrydol yn cynnwys pethau fel:

 • gweld caplan neu roddwr gofal ysbrydol i drafod pethau, a chael cyngor ac arweiniad
 • rhywle i ymarfer eich crefydd neu ffydd, fel ystafell weddïo
 • staff yn deall arferion gwahanol gofal iechyd sy'n addas i bobl o gredoau a chrefyddau gwahanol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi canllawiau ar safonau gofal ysbrydol y dylech eu cael yn yr ysbyty. Gallwch ddarllen y canllawiau ar-lein yn: llyw.cymru.

Defnyddio ffonau symudol yn ysbytai'r GIG

Yng Nghymru, caniateir i gleifion ddefnyddio ffonau symudol mewn mannau penodol yn yr ysbytai.

Dylai fod arwyddion ym mhob ardal o'r ysbyty sy'n dweud yn glir a allwch chi ddefnyddio ffôn symudol yno ai peidio.

Wardiau cymysg ac un rhyw yn yr ysbyty

Cyn i chi fynd i'r ysbyty, dylech gael gwybod a fyddwch mewn ward cymysg neu ward un rhyw. Dyma'r sefyllfa oni bai ei fod yn argyfwng, neu'ch bod yn cael eich derbyn i uned gofal dwys.

Dylid gwarchod eich preifatrwydd a'ch urddas pan fyddwch yn yr ysbyty. Dylai bod mannau ymolchi a sgriniau preifat ar gael lle bo modd.

Ni allwch fynnu eich bod yn derbyn gofal mewn ward un rhyw. Os byddwch yn gofyn i fod mewn ward un rhyw, efallai y bydd yn rhaid i chi oedi cyn cael eich derbyn i'r ysbyty os nad oes ward felly ar gael ar unwaith.

Os caiff eich llawdriniaeth ei chanslo

Os bydd eich llawdriniaeth wedi'i chanslo, dylech gael cynnig dyddiad gwahanol. Fel arfer, dylai fod o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad gwreiddiol. Dylai fod yn gynt na hynny os yw eich cyflwr yn peryglu bywyd. Os na fydd hyn yn digwydd, efallai yr hoffech gwyno.

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cwyn, darllenwch Cwynion y GIG yng Nghymru.

Dim ond ar y diwrnod yr ewch i'r ysbyty am resymau meddygol y dylid canslo eich llawdriniaeth. Os caiff ei ganslo ar y diwrnod am reswm arall, mae gan y GIG safonau ynghylch pa mor fuan y dylid cynnig dyddiad arall i chi. Mae'r rhesymau dros ganslo ar y diwrnod yn cynnwys y llawfeddyg ddim ar gael, neu dim digon o amser ar gael yn y theatr llawdriniaethau.

Pan fydd rhywun yn marw yn yr ysbyty

Os bydd rhywun yn marw yn yr ysbyty, dylai staff y GIG roi gwybod i'w teulu a'u meddyg teulu cyn gynted â phosib. Dylai'r staff hefyd roi gwybod i'r teulu am y trefniadau sydd angen eu gwneud.

Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai mai'r Bwrdd Iechyd Lleol sy'n gyfrifol am drefniadau'r angladd. Gellid gwneud hyn os nad oes unrhyw berthnasau, neu os nad yw'r perthnasau yn gallu fforddio'r gost a ddim yn gymwys i gael cymorth o'r Gronfa Gymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth am gostau angladd yn GOV.UK

Plant a thriniaeth ysbyty

Os yw eich plentyn ar fin mynd i'r ysbyty, bydd llawer o bethau i feddwl amdanyn nhw. Efallai y byddwch am ystyried:

 • a allwch chi aros gyda'ch plentyn
 • faint o gymorth allwch chi ei roi gyda bwydo a gofalu am eich plentyn
 • beth fydd yn digwydd i addysg eich plentyn.

Dylai ysbytai ganiatáu i rieni fod gyda'u plant cyhyd ag y bo modd. Fel arfer, does dim cyfyngiadau ar oriau ymweld ar wardiau plant. Mae hyn yn golygu eu bod yn aml yn gadael i chi ymweld â'ch plentyn ar unrhyw adeg. Gallai hyn gynnwys caniatáu i chi aros dros nos yn yr ysbyty. Dylech holi'ch ysbyty lleol am hyn cyn i'ch plentyn fynd yno.

Os ydych yn ei chael yn anodd mynd i weld plentyn yn yr ysbyty, er enghraifft, os oes gennych chi blant eraill gartref, beth am drafod hyn gyda'r gweithiwr cymdeithasol meddygol yn yr ysbyty.

Mae elusen Action for Sick Children yn arbenigo mewn gofal iechyd i blant sâl. Efallai y byddan nhw'n gallu rhoi cyngor i chi pan fydd eich plentyn yn mynd i'r ysbyty. Mae ganddyn nhw daflen i rieni plant sy'n mynd i'r ysbyty am y tro cyntaf.

Gallwch gysylltu ag Action for Sick Children yn:

Action for Sick Children
32B Buxton Road
High Lane
Stockport
SK6 8BH
Llinell gymorth: 0800 074 4519 (rhadffôn)
Ffôn/Ffacs: 01663 763 004
E-bost: enquiries@actionforsickchildren.org
Gwefan: www.actionforsickchildren.org

Mae elusen Cymru gyfan Association for the Welfare of Children in Hospital (AWCH) yn gallu rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi am y materion hyn. Dyma'r manylion cyswllt:

AWCH Cymru
20 Rhodfa Caebryn
Sgeti
Abertawe
SA2 9AT
Ffôn: 01792 205227
E-bost: awchwales.org@tiscali.co.uk
Gwefan: www.awchwales.org.uk.

Gadael yr ysbyty

Ddylech chi ddim gorfod adael yr ysbyty tan fod trefniadau wedi'u gwneud ar gyfer y camau nesaf. Dylech gael asesiad o'ch anghenion gofal. Ar sail hwn, dylid rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau eich bod yn cael y gofal a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch pan fyddwch yn gadael yr ysbyty.

Dylai'ch asesiad ystyried beth rydych chi eisiau, a beth mae eich teulu neu ofalwr eisiau. Dylech gael gwybod am yr hyn sy'n digwydd, a chael digon o amser i wneud eich penderfyniadau eich hun. Hefyd, dylech wybod sut i gwestiynu unrhyw benderfyniadau gofal nad ydych chi'n hapus yn eu cylch.

Os bydd eich sefyllfa'n newid yn y dyfodol, gallwch ofyn am gael asesiad arall o'ch anghenion gofal.

Nod Gwasanaeth Adolygu Meddyginiaethau wrth Rhyddhau GIG Cymru yw sicrhau eich bod yn parhau i gael y meddyginiaethau cywir ar ôl dychwelyd adref o'r ysbyty. Pan fyddwch chi'n gadael yr ysbyty, cewch gopi o'ch Llythyr Cynghori wrth Ryddhau, a bydd copi'n cael ei anfon at eich meddyg teulu. Gallwch chi neu rywun rydych chi'n ei enwi i weithredu ar eich rhan, roi copi o'r llythyr hwn i'ch fferyllfa leol.

Bydd y fferyllydd wedyn yn sicrhau eich bod yn parhau i gael unrhyw feddyginiaeth newydd a ddim yn cael unrhyw beth nad yw'n briodol mwyach. I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, holwch eich fferyllfa leol neu e-bostiwch info@cpwales.org.uk. Os ydych chi'n dal yn yr ysbyty, gofynnwch i fferyllydd y ward.

Os ydych chi'n anhapus gyda'r cynlluniau ar ôl i chi adael yr ysbyty

Efallai na fyddwch chi'n hapus gyda'r cynlluniau dan sylw.  Gallai hyn fod oherwydd:

 • rydych chi'n teimlo nad ydych chi'n barod i adael yr ysbyty – ac yn teimlo bod angen i chi aros am fwy o driniaeth
 • dydych chi ddim yn fodlon gyda'r gwasanaethau gofal cymunedol a drefnwyd ar eich cyfer ar ôl ichi adael yr ysbyty
 • dydych chi ddim am gael eich anfon i gartref gofal.

Os nad ydych chi'n hapus, gallwch ofyn am adolygiad o'r penderfyniad ynghylch eich gofal GIG parhaus. Mae hyn yn golygu y gallwch ofyn iddyn nhw ystyried eto a ydych chi'n parhau i gael gofal gan y GIG. Hefyd, gall rhywun ofyn am hyn ar eich rhan. Gall fod yn aelod o'r teulu, gofalwr neu gynrychiolydd.

Os nad ydych yn hapus gyda'r cynlluniau ar eich cyfer, gallwch gwyno.

Os nad ydych chi'n hapus ag unrhyw wasanaethau meddygol a gewch chi gan y GIG, dylech ddefnyddio gweithdrefn gwyno'r GIG.

Os nad ydych yn hapus gyda gwasanaethau gofal cymunedol gan eich awdurdod lleol, dylech gwyno wrth yr awdurdod lleol gan ddefnyddio ei weithdrefn gwyno.

I gael gwybodaeth am wneud cwyn, darllenwch cwynion y GIG yng Nghymru.

Os ydych chi'n anhapus gyda'r broses o'ch rhyddhau o'r ysbyty neu'ch cynlluniau gofal ar ôl i chi adael yr ysbyty, dylech drafod â chynghorydd profiadol, er enghraifft, mewn canolfan Cyngor ar Bopeth. I chwilio am eich canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf, gan gynnwys rhai sy'n gallu cynghori drwy e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Rhagor o gymorth

Adviceguide

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a'ch meddyg teulu yng Nghymru, darllenwch defnyddio meddyg teulu'r GIG yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau ar draws gwasanaethau'r GIG yng Nghymru, gweler hawliau cleifion y GIG yng Nghymru. 

I gael rhagor o wybodaeth am y gofal iechyd sydd ar gael i chi ar y GIG, trowch i Pa ofal iechyd alla’i ei gael ar y GIG?

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cwyn am ofal y GIG, gweler cwynion y GIG.

Galw Iechyd Cymru

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am wasanaethau'r GIG yng Nghymru ar Galw Iechyd Cymru ar: www.111.wales.nhs.uk

Mae'r wefan yn rhoi gwybodaeth i chi am:

 • gwasanaethau meddygol lleol, gan gynnwys sut i ddod o hyd i'ch deintydd, meddyg teulu, ysbyty neu fferyllydd agosaf
 • sut i ddewis yr ysbyty neu'r clinig gorau ar gyfer triniaeth neu lawdriniaeth benodol
 • clefydau a chyflyrau cyffredin fel diabetes, a chanllawiau i driniaethau cyffredin, fel gosod clun newydd
 • sut i wneud cwyn am wasanaeth GIG
 • sut i fyw bywyd iachach.

Mae gan Galw Iechyd Cymru wasanaeth ymholiadau ar-lein nad yw'n argyfwng. Peidiwch â defnyddio'r gwasanaeth hwn os ydych chi neu rywun arall yn teimlo'n sâl neu'n dioddef symptomau - cysylltwch â Galw Iechyd Cymru neu eich meddyg teulu. Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth ymholiadau ar-lein ar gyfer cwestiynau am iechyd. Gallwch fynd ar-lein, teipio eich ymholiad, a bydd arbenigwr gwybodaeth iechyd medrus yn ceisio ateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Gallan nhw ateb ymholiadau am bethau fel:

 • cyflyrau cyffredin
 • gwasanaethau lleol y GIG
 • hawliau cleifion
 • byw'n iach.

Mae'r gwasanaeth dwyieithog hwn ar gael yn: www.111.wales.nhs.uk.

Hefyd, mae cyngor cyfrinachol a gwybodaeth am broblemau iechyd a gwasanaethau ar gael dros y ffôn gan Galw Iechyd Cymru. Mae'n rhoi mynediad 24 awr i gyngor iechyd am ddim gan nyrsys profiadol. Bwriad y llinell yw eich helpu i ofalu amdanoch chi'ch hun drwy gynghori ar y camau gweithredu nesaf, er enghraifft, p'un ai aros gartref a pha driniaeth y dylech ei chael, ai ymweld â meddyg teulu neu fynd i'r ysbyty.

Dyma fanylion cyswllt Galw Iechyd Cymru:

Ffôn: 0845 46 47 (codir cyfraddau lleol)
Ffôn testun ar 0845 606 4647 neu RNID Typetalk ar 1 8001 0845 46 47
Gwefan: www.111.wales.nhs.uk.

Gwybodaeth llywodraeth leol a chenedlaethol.

Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am wasanaethau iechyd yng Nghymru. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am wasanaethau a'r newyddion iechyd a chyhoeddiadau diweddaraf ar wefan yr adran yn: http://llyw.cymru

Byrddau iechyd lleol (BILl) sydd bellach yn gyfrifol am holl wasanaethau gofal iechyd yn eu hardal. Mae manylion cyswllt eich bwrdd iechyd lleol ar wefan Galw Iechyd Cymru yn: www.111.wales.nhs.uk

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.

UAT (Release)