Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gwybodaeth i landlordiaid yng Nghymru

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Hawliau a chyfrifoldebau

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am hawliau a chyfrifoldebau landlordiaid ar wefan GOV.UK. Mae’r wybodaeth yn cynnwys:

Rhentu eich cartref

Rhentu ystafelloedd yn eich cartref – canllaw i landlordiaid preswyl

Gorffen tenantiaeth

Mae gwybodaeth am eich cyfrifoldeb cyfreithiol i gadw offer nwy mewn cyflwr diogel ar gael ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch www.hse.gov.uk.

Mae gwybodaeth am ymrwymiadau diogelwch trydanol ar gael ar wefan y Cyngor ar Ddiogelwch Trydan yn www.esc.org.uk.

Mae gwybodaeth ar gael am sut i ddod yn landlord achrededig ar wefan Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru.

Ewch i www.welshlandlords.org.uk

Cofrestru a thrwyddedu landlordiaid gorfodol

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i bob landlord ag eiddo yng Nghymru gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru a meddu ar drwydded ei hunan os yw’n rheoli’r eiddo ei hun neu ddefnyddio asiant trwyddedig.

Os bydd landlord heb gofrestru, os yw heb drwydded neu os yw’n defnyddio asiant sydd heb drwydded, gall Rhentu Doeth Cymru ei ddirwyo gyda dirwy cosb benodedig. Gallai’r landlord hefyd golli ei drwydded.

Rhaid i landlordiaid sy’n gosod eiddo eu hunain neu asiantau fod yn drwyddedig a dylent ddilyn cod ymarfer. Rhaid cael hyfforddiant ar y Cod Ymarfer cyn y gellir cael eich cymeradwyo i dderbyn trwydded.

Darllen rhagor am gofrestru landlordiaid

Darllen rhagor am drwyddedu landlordiaid

Faint yw cost trwydded landlordiaid?

Helpu i sicrhau bod eiddo yn addas i’w osod

Gall cynllun Llywodraeth Cymru, Troi Tai’n Gartrefi, ddarparu benthyciad sy’n galluogi i eiddo gael ei wneud yn addas i’w osod. Cyflwynir ceisiadau trwy’r awdurdod lleol. Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru – www.llyw.cymru

Cymdeithasau Landlordiaid

Efallai y gall cymdeithas landlordiaid eich helpu hefyd. Dyma rai ohonyn nhw – Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid sef www.landlords.org.uk a Chymdeithas Landlordiaid Preswyl yn www.rla.org.uk.

Gwneud cwyn am asiantaeth eiddo neu rentu

Rhaid i asiantaeth sy’n rhentu neu reoli llety rhent preifat ar ran landlord berthyn i gynllun iawndal a gymeradwyir gan y llywodraeth er mwyn ymdrin â chwynion.

Os oes gennych chi gŵyn sydd heb ei datrys trwy ddefnyddio gweithdrefn gwyno’r asiantaeth ei hun, gallwch gwyno i’r cynllun y mae'r asiantaeth yn perthyn iddi.

Twyll Eiddo

Os nad ydych chi’n byw yn yr eiddo rydych chi’n ei osod ar rent, mae’n bwysig eich bod yn hysbysu’r Gofrestrfa Tir o’ch cyfeiriad diweddaraf. Mae hyn yn helpu i leihau’r achosion o dwyll eiddo. Gallwch ddysgu rhagor am hyn ar wefan GOV.UK yn www.gov.uk.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.

UAT (Release)