Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cynllun Cynhaliaeth Plant 2012 - rheolau preswylio

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae'r ddau riant â chyfrifoldeb cyfreithiol dros gostau ariannol magu eu plant. Os ydych yn gwahanu, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu taliadau cynhaliaeth os nad chi sydd â gofal bob dydd dros unrhyw blant sydd gennych.

Mewn rhai achosion, mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn medru trefnu taliadau cynhaliaeth dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012. Am y tro, mae hyn yn berthnasol i ychydig o bobl yn unig, ac fe fydd y rhan fwyaf o bobl yn cael eu taliadau cynhaliaeth wedi eu cyfrifo a'u rhedeg gan yr Asiantaeth Cynnal Plant dan Gynllun 2003.

Mae'r dudalen hon yn dweud wrthych am y rheolau preswylio ar gyfer Cynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Rheolau preswylio

Fel arfer, mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant ond yn medru trefnu taliadau cynhaliaeth os yw'r ddau riant a'r plant yn preswylio'n arferol yn y Deyrnas Unedig. Ystyr hyn yw eich bod yn cael byw yn y Deyrnas Unedig, wedi ymgartrefu yma ac yn bwriadu byw yma am y tro.

Os yw'r rhiant a ddylai dalu taliadau cynhaliaeth yn gweithio dramor

Os nad yw'r rhiant sy'n gorfod talu taliadau cynhaliaeth yn byw yn y Deyrnas Unedig fel arfer, fe fyddwch yn dal i fedru cyflwyno cais am daliadau cynhaliaeth dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012 os ydyn nhw'n gweithio dramor ar gyfer:

  • y gwasanaeth sifil
  • y lluoedd arfog
  • awdurdod lleol
  • y GIG (HPSS yng Ngogledd Iwerddon).

Os oes rhiant fel arfer yn gweithio dramor ond mae eu cwmni yn eu talu yn y Deyrnas Unedig, fe allai'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant eu hasesu ar gyfer taliadau cynhaliaeth. Mae hyn am fod gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant y pwer cyfreithiol i dynnu arian ar gyfer taliadau cynhaliaeth o'u henillion.

Os oes gan y rhiant a ddylai dalu taliadau cynhaliaeth blant eraill sy'n byw dramor

Gallai'r plant sy'n byw dramor gael eu hystyried pan fydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn cyfrifo faint o daliadau cynhaliaeth ddylid eu talu.

Enghraifft

Mae gan Juan ddau o blant yn Sbaen ac mae'n talu taliadau cynhaliaeth amdanynt dan gytundeb gwirfoddol. Nawr, mae ei breswylfan arferol yn y Deyrnas Unedig ac yma y mae preswylfan arferol ei gyn-bartner Mary a'u pedwar o blant hefyd. Mae Mary yn medru cyflwyno cais i'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant am daliadau cynhaliaeth am eu pedwar o blant. Ond, fe fydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn ystyried y dau o blant sy'n byw yn Sbaen wrth gyfrifo faint o daliadau cynhaliaeth y mae'n rhaid i Juan eu talu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.

UAT (Release)