Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Polisi preifatrwydd Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i helpu i ddatrys eich problemau, gwella ein gwasanaethau a mynd i'r afael â materion ehangach mewn cymdeithas sy'n effeithio ar fywydau pobl.

Rydym ond yn gofyn am y wybodaeth sydd ei hangen arnom. Rydym yn sicrhau bob tro mai chi sy'n penderfynu pa wybodaeth rydych yn fodlon ei rhoi i ni, ac rydym yn esbonio pam rydym eisiau'r wybodaeth, ac yn ei thrin yn gyfrinachol.

Wrth gofnodi a defnyddio eich gwybodaeth bersonol:

 • rydym ond yn ei defnyddio pan fydd gennym reswm da
 • rydym ond yn rhannu'r hyn sy'n angenrheidiol ac yn berthnasol
 • nid ydym yn gwerthu'r wybodaeth i neb

Rydym yn trin ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn unol â chyfraith diogelu data.

Pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan, rydym yn casglu math o ddata a elwir yn gwcis i gael gwybod beth rydych chi'n clicio arno. Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio cwcis.

Os gwnaethoch ddefnyddio ein gwasanaeth cyngor ar ddyledion cyn 1 Ionawr 2019

Pan gawsoch gyngor ar ddyledion gennym mae'n bosibl ein bod wedi rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda'n cyllidwr, y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Roeddem wedi gofyn am eich caniatâd cyn gwneud hyn fel bod y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gallu gwirio ansawdd ein cyngor.

Ar 1 Ionawr 2019, sefydlwyd Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl newydd drwy uno'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Pension Wise a'r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau.

O ganlyniad, mae'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i'r canlynol:

 • Llywodraeth Cymru - os ydych yn byw yng Nghymru
 • Y Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl - os ydych yn byw yn Lloegr
 • Yr Adran Cymunedau (DfC) - os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Rhaid i'r sefydliadau hyn gadw a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â chyfraith diogelu data - ni allant ei throsglwyddo na'i gwerthu heb eich caniatâd.

Gwiriwch sut mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio eich gwybodaeth.

Gwiriwch sut mae'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn defnyddio eich gwybodaeth.

Gwiriwch sut mae'r Adran Cymunedau (DfC) yng Ngogledd Iwerddon yn defnyddio eich gwybodaeth.

Pwy sy'n gyfrifol am gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel

Mae'r elusen Cyngor ar Bopeth genedlaethol a’r rhwydwaith Cyngor ar Bopeth lleol yn gyfrifol am gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel a sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chyfraith diogelu data. Mae hyn yn golygu ein bod yn 'rheolydd data ar y cyd' ar gyfer eich gwybodaeth bersonol.

Mae pob Cyngor ar Bopeth lleol yn elusen annibynnol ac yn aelod o'r elusen Cyngor ar Bopeth genedlaethol.

Os ydych wedi defnyddio Cyngor ar Bopeth lleol

Bydd ein polisi preifatrwydd Cyngor ar Bopeth yn darparu'r rhan fwyaf o wybodaeth berthnasol am yr hyn sy'n digwydd i'ch gwybodaeth bersonol.

Os ydych wedi rhoi eich gwybodaeth bersonol i Gyngor ar Bopeth lleol, gallech wirio ei bolisi preifatrwydd hefyd gan y gallai gynnwys rhywfaint o wybodaeth ychwanegol am sut mae eich data yn cael ei chadw neu ei rhannu. Os ydych chi eisiau gwneud hyn, gallwch gysylltu â'r ganolfan yn uniongyrchol neu edrych ar ei gwefan.

Beth rydym yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth

Mae sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol yn dibynnu ar sut rydych chi'n rhyngweithio â ni.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, gallwch e-bostio ein swyddog diogelu data yn DPO@citizensadvice.org.uk.

Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau data ar gael ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Pan fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth heb ganiatâd

Mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio neu'n rhannu eich gwybodaeth heb eich caniatâd ar adegau. Ni fyddwn yn gwneud hyn heb sail gyfreithiol. Gallai hyn gynnwys sefyllfaoedd lle mae'n rhaid i ni ddefnyddio neu rannu eich gwybodaeth:

 • i gydymffurfio â'r gyfraith, a elwir yn 'rhwymedigaeth gyfreithiol' - er enghraifft, os yw llys yn ein gorchymyn i rannu gwybodaeth
 • i ddiogelu bywyd rhywun, a elwir yn 'fuddiannau allweddol i fywyd' - er enghraifft, rhannu gwybodaeth â pharafeddyg os oedd cleient yn sâl yn ein canolfan
 • i gyflawni ein nodau a'n hamcanion fel sefydliad, a elwir yn 'fuddiannau dilys' - er enghraifft, i greu astudiaethau achos ac ystadegau dienw ar gyfer ein gwaith ymchwil cenedlaethol
 • i gyflawni tasg er budd y cyhoedd neu er budd ein swyddogaethau swyddogol, a bod gan y dasg neu'r swyddogaeth sylfaen glir yn y gyfraith, a elwir yn 'dasg gyhoeddus' - er enghraifft y Gwasanaeth Defnyddwyr
 • i gyflawni contract sydd gennym gyda chi, a elwir yn 'gontract' - er enghraifft, os ydych yn weithiwr cyflogedig mae'n bosibl y bydd angen i ni gadw eich manylion banc er mwyn eich talu
 • i amddiffyn ein hawliau cyfreithiol - er enghraifft, er mwyn datrys cwyn ein bod wedi rhoi'r cyngor anghywir
UAT (Release)