Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Ymwadiad a hawlfraint

Ymwadiad

Mae’r wybodaeth ar y wefan hon yn arweiniad cyffredinol i’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau yn unig, ac nid yw’n gyngor cyfreithiol. Os ydych chi angen mwy o fanylion ar eich hawliau neu gyngor cyfreithiol ar y camau fedrwch chi eu cymryd, cysylltwch â chynghorydd neu gyfreithiwr.

I gael help i ddewis cyfreithiwr a defnyddio cyfreithiwr, ewch at ‘Defnyddio cyfreithiwr’ yn Adviceguide.

I ddod o hyd i gyfreithiwr neu gynghorydd cyfreithiol arall yn eich ardal, gallwch ddefnyddio Cyfeiriadur Cynghorwyr Cyfreithiol Civil Legal Advice (CLA). Ewch at wefan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar www.gov.uk.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth am gynghorwyr cyfreithiol drwy ffonio CLA ar: 0845 345 4 345.

Mae Cyngor ar Bopeth (yr enw y mae Cymdeithas Genedlaethol y Canolfannau Cyngor ar Bopeth/The National Association of Citizens Advice Bureaux yn gweithredu oddi tano) wedi ceisio sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir. Fodd bynnag, ni fydd Cyngor ar Bopeth yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled, niwed neu anghyfleustra sy’n codi o ganlyniad i unrhyw wybodaeth ar y wefan hon neu am nad oedd yn bosib defnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon. Mae Cyngor ar Bopeth yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf; fodd bynnag, ni allwn warantu y bydd ein gwasanaeth yn ddi-dor nac yn rhydd o gamgymeriadau. Nid ydym yn gyfrifol am hawliadau gan eraill yn eich erbyn o ganlyniad i’ch defnydd o adviceguide.org.uk.

Nid yw Cyngor ar Bopeth yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros gynnwys gwefannau y mae yna ddolenni atynt. Ni ddylech dderbyn bod y ffaith ein bod yn cynnwys dolen yn unrhyw ardystiad o unrhyw fath gan Gyngor ar Bopeth ynghylch y wefan yn y ddolen neu fod gennym unrhyw gysylltiad â’i gweithredwyr. Ymhellach, nid oes gan Cyngor ar Bopeth unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau y mae yna ddolenni atynt.

Hawlfraint

Amddiffynnir y deunydd ar y wefan hon, gan gynnwys geiriau a delweddau, gan hawlfraint. Ni ellir ei gopïo, ei atgynhyrchu, ei ailgyhoeddi, ei lawrlwytho, ei bostio, ei ddarlledu na’u drosglwyddo mewn unrhyw ffordd ac eithrio at eich defnydd personol, anfasnachol chi. Rhaid cael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan ddeiliad yr hawlfraint ar gyfer unrhyw ddefnydd arall o’r deunydd. Mae hawlfraint yr holl ddeunydd a/neu’r gwaith ar y wefan hon gyda Chyngor ar Bopeth a pherchennog/perchnogion hawlfraint eraill fel a nodwyd ar y wefan. Ni ellir dosbarthu unrhyw ran o’r wefan hon, na’i chopïo, at unrhyw ddibenion masnachol.

UAT (Release)